Regulamin sklepu

1
Postanowienia wstępne

Firma Plantika – studio zieleni, dostępna po adresem internetowym www.plantika.pl, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nelkan Group Sp. z o.o., wpisanej do KRS pod numerem NIP 8982272677.
Niniejszy regulamin określa tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

2
Definicje

Klient – osoba fizyczna, która zawarła umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
Sprzedawca – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Księcia Witolda 49/15, kod pocztowy 50-202 Wrocław.
NIP 8982272677
REGON 520964913
Produkt – towary wymienione i opisane na stronie internetowej https://plantika.pl/sklep/
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://plantika.pl/sklep/ , za pośrednictwem którego kupujący może dokonać zakupu
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron
Regulamin – niniejszy regulamin zamówień
Zamówienie – oświadczenie woli składane przez kupującego, złożone za pośrednictwem sklepu i
zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedawcą, określając jednoznaczne: rodzaj produktu, miejsce dostawy, sposób płatności.

3
Składanie zamówień

Ceny podane w sklepie są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Na ostateczną kwotę do zapłaty składają się cena za produkt, koszt dostawy.
Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową/drogą mailową.
Zamówienia przyjmowane pod adresem internetowym 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia (adres dostawy, e-mail oraz numer telefonu). W przypadku, gdy dane są niekompletne, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia danych. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie. Formą płatności jest przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy, podany w e-mailu potwierdzającym zamówienie lub płatność przez portal PayU. Klient może wyrazić wolę otrzymania imiennego dowodu zakupu (Faktura VAT). Może on zostać dołączony do wysyłanej przesyłki lub przesłane drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on informację zwrotną ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się wraz z wpływem wpłaty na rachunek bankowy, podany w potwierdzeniu zamówienia.

4
Sposób dostawy

Czas przygotowania zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni od dnia wpłacenia zaliczki.
Termin dostawy zamówienia, wynosi do 5 dni po przygotowaniu produktu.
Koszty zamówienia zależą od wagi i wymiarów produktu oraz od wartości zamówienia.
Zamówienia są wysyłane kurierem po przedpłacie. Istnieje możliwość odbioru osobistego przy ul. Oławska 23 I, 55-220 Jelcz-Laskowice, po uprzednim umówieniu. Odbiór osobisty przez Klienta jest bezpłatny.

5
Odstąpienie od umowy

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania produktu. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji,przesyłając stosowne oświadczenie w formie pisemnej na adres Sklepu: sklep@plantika.pl
W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę za zamówiony produkt – bez kosztów dostarczenia produktów.

Płatność zastanie zwrócona nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.
Produkt transakcji wraz z dokumentem zakupu i oświadczeniem odstąpienia od zakupu, Klient odsyła na adres Sklepu w terminie do 5 dni roboczych.

Koszt odesłania produktu ponosi Klient.
Odsyłany produkt powinien być starannie zabezpieczony. Ewentualne szkody, wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia zwracanego produktu może pomniejszyć kwotę zwracanej płatności. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, dla którego został wyprodukowany Produkt według indywidualnej specyfikacji Klienta.

6
Reklamacje

Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi (kodeks cywilny). Klientowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres e-mail: sklep@plantika.pl W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, dane Klienta. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta. Klient o decyzji Sprzedawcy zostanie poinformowany drogą mailową.

7
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Zbiera on za pośrednictwem Sklepu dane osobowe Klientów. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz działań promocyjnych i marketingowych Sprzedawcy.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie usług i realizację Umowy Sprzedaży. Klient ma prawo do wglądu treść swoich danych oraz do ich poprawiania.

8
Postanowienia końcowe

Umowy zawierane przez Nelkan Group Sp. z o.o. są w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z powodów prawnych lub technicznych. O każdej zmianie regulaminu zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela sklepu.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu